Vedtekter i Noas park barnehage 2018

Sjekk vedtektene i forbindelse med opptak

VEDTEKTER FOR NOAS PARK BARNEHAGE.

 

1. Barnehagen drives i samsvar med ”Lov om barnehager” og fastsatte forskrifter og retningslinjer fra Barne- og familiedepartementet, rammeplanen for barnehager, kommunale vedtak og planer for den enkelte barnehage.

 

2. Barnehagen leier lokaler og eies av Rykene bedehus og drives av Jorunn Askland sammen med representanter fra bedehuset, foreldre og ansatte i barnehagen.

 

3. FORMÅL

 

Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagene skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.

Barnehagens innhold.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.

Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten

Skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslang læring og aktive deltakelse i et

Demokratisk samfunn.

Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd,

Likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling.

Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og

aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og

kulturelle bakgrunn, herunder samisk språk og kultur.

Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder.

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi

utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og

bidra til at alle barn får oppleve mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi

retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Med utgangspunkt i

rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver  barnehage fastsette en årsplan

for den pedagogiske virksomheten.

 

 

4. OPPTAKSMYNDIGHET

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn.

Det er styrer som foretar opptaket.

Kommunalt klageutvalg er klageinstans.

 

 

5. OPPTAKSKRITERIER

 

1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§4-12 og

4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

 

Forøvrig vil følgende kriterier bli lagt til grunn:

 

a. Søsken

b. Barn i nærområdet

c. 6-åringer med utsatt skolestart

d. 5 –åringer

 

 

6. OPPTAKSKRETS

 

Barnehagen gir tilbud til innbyggere i Arendal kommune og hele kommunen utgjør en    opptakskrets. Barn skal tilbys barnehagetilbud i nærmiljøet i den grad det er mulig.

Da vi grenser mot andre kommuner, kan det også bli aktuelt å ta inn unger fra de kommunene.

 

 

7. OPPTAKSPERIODE OG OPPSIGELSESFRIST

 

Nytt barnehageår begynner 1. august.

Plass tildeles frem til 31.07 det året barnet fyller 6 år såfremt ikke annet

er opplyst i opptaksbrevet.

Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema med nødvendig dokumentasjon.           Enkeltvedtak om avslag ved opptaket kan påklages til kommunens klageutvalg med en klagefrist på 3 uker.

Gjensidig oppsigelse av tildelt plass er 1 måned regnet fra den 1. i hver måned.

 

 

 

8. FORELDREBETALING

 

Endringer iverksettes fra 01.08, eller 01.01 Endringer skal meddeles foreldrene skriftlig,

og i god tid før iverksetting. For tiden koster det 2910,- for 100 % plass.

 

 

 

9. ÅPNINGSTID OG FERIER

 

Vi har åpent fra kl. 7.30-16.30.  NB fra august 2018 kommer vi til å åpne kl 07.00 for de som trenger det.        Barnehagen er stengt uke 28-31, har 4 planleggingsdager og er stengt. 

jule- og nyttårsaften, lille julaften og onsdag før påske.

Vi stenger også i jule/påske ferien ved 3 eller færre barn.

 

10. AREALUTNYTTING

 

Barnehagens norm for arealutnytting inne og ute følger departementets

gjeldende regler, som er 5,5m2 for små barn og 4m2 for store barn.

 

 

11. HELSETILSYN

 

Barnehagene står under tilsyn av helsemyndighetene.

Barnas foreldre fyller ut ”Erklæring av helsetilstand” for barn ved opptak.  Erklæringen oppbevares sammen med søknaden. Barnehagenes personale har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i henhold til gjeldende regelverk.

 

 

12. BARNS OG FORELDRES MEDVIRKNING.

 

Barn har rett til medvirkning. Barns synspunkter på barnehagens daglige virksomhet skal

tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

 

Barnehagen har et foreldreråd som består av alle foreldrene og et samarbeidsutvalg som består av representanter valgt blant foreldre og ansatte slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

 

13. FORSIKRING

 

Barna har en ulykkesforsikring som gjelder hele døgnet og frem til barnet slutter i barnehagen.

 

14. INTERNKONTROLL

Noas park bhg skal følge det til enhver tid gjeldende system for dokumentasjon i forbindelse med internkontroll og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler som er vedtatt for virksomheter i Arendal kommune. HMS – systemet skal ivareta både barns og voksnes fysiske og psykiske arbeidsmiljø.

 

 

15. TAUSHETSPLIKT

 

Personalet har taushetsplikt i forhold til forvaltningsloven fra §§ 13 til 13 f.

 

 

16. OPPLYSNINGSPLIKT

 

Personalet har opplysningsplikt i forhold til sosialtjenesten og barnevernet

(§ 21 og 22 i barnehageloven).

 

 

17. POLITIATTEST

 

Ansatte etter 01.01.96 må legge frem tilfredsstillende politiattest som viser om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn.